MigPavlikeniPolskiTrambesh

MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh
Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш

На 12 и 13 май 2021 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведе обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха представители на двете Общини, юридически лица с нестопанска цел и представители на читалища от територията на двете Общини.