Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
На 06 и 07 октомври 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.
На 01 и 05 октомври 2020 г. в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш и в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ BG06RDNP001-19. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.