Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
На 11 и 12 март 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от ОП НОИР. На срещите присъстваха представители на училища и детски градини от територията на двете Общини.
На 25 и 26 февруари 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.
На 02.03.2020 г. в парк-хотел Бора в гр. Павликени екипа на МИГ присъства на редовно събрание на Регионален фермерски съюз гр. Павликени и запозна присъстващите с отворена процедура за прием на проектни предложения по мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и за предстоящите мерки по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”.
МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“