Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
За нас
ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ И ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Сключен договор за безвъзмездна помощ № РД -50-106/17.08.2016 г. между...
Новини
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ - РЕДОВНО СВИКАНО 07 август 2017 г. На основание чл.35, ал.1,ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ ”Павликени – Полски Тръмбеш»,...
Документи
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" 2017 - 2020 година Summary of community-led local development strategy Устав на СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" Покана за Общо...

Последни публикации

Тук може да разгледате последните публикации на сайта на МИГ Павликени и Полски Тръмбеш
Сдружение МИГ Павликени – Полски Тръмбеш учредиха двете общини
Сдружение МИГ Павликени – Полски Тръмбеш учредиха двете общини
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени-Полски Тръмбеш“  беше учредено в Павликени. На събранието в заседателната зала на Общински съвет Павликени присъстваха представителите на...
Прочети
През  месец  декември 2016 се проведоха  различни информационни кампании на територията на Община Павликени и Община Полски Тръмбеш…
През месец декември 2016 се проведоха различни информационни кампании на територията на Община Павликени и Община Полски Тръмбеш…
През  месец  декември 2016 се проведоха  различни информационни кампании на територията на Община Павликени и Община Полски Тръмбеш, като целта беше да се популяризират основните...
Прочети
На 20.03.2017г.от 11.00ч. в зала на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш ще  се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР  по Проект  Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
На 20.03.2017г.от 11.00ч. в зала на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш ще  се проведе Обществено осъждане на разработената стратегия за ВОМР  по Проект  Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони .
Каним всички заинтересовани, да присъстват на предстоящото събитие. За запознаване със стратегията прилагаме резюме и проект за бюджет   15 март 2017 г. Община Павликени и Община...
Прочети

За нас

ПРОЕКТ: СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА И ПОДГОТОВКА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ И ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ Сключен договор за безвъзмездна помощ № РД -50-106/17.08.2016 г. между Община Павликени, Министерство на земеделието и храните, ДФ ”Земеделие”-разплащателна агенция по подмярка 19.1. "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ Основен идеен формат на ВОМР: Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) е инструмент за участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства, пред които сме изправени днес. ВОМР е подход, който изисква време и усилия,но  със сравнително малки финансови инвестиции, може да окаже значително влияние върху живота на хората и да се генерират нови идеи и обща отговорност за въвеждането им в практиката.   Основни характеристики на ВОМР:
  • фокусирано върху конкретни под регионални територии;
  • водено от местни групи за действие, съставени от представители на публичния и частния местен социо-икономически интерес, като на ниво вземане на решения нито публичният сектор, съгласно определението в националните правила, нито която и да било от групите, представляващи конкретните заинтересовани страни, не представлява повече от 49 % от правата на глас;
  • осъществява се чрез интегрирани и многосекторни стратегии за местно развитие, основани на характеристиките на района;
  • разработено, като се имат пред вид местните потребности и потенциал, и включва иновативни характеристики в местния контекст, изграждане на мрежи и където е целесъобразно – сътрудничество.
  Принципи на ВОМР:
Подрегионални територии. Местен териториален подход Средствата се съсредоточават в териториите, които се нуждаят най-много и които могат да ги използват най-добре. Решенията се адаптират гъвкаво, за да отговорят на разнообразните потребности и възможности – в подходящо време и на подходящо място.
Партньорства, водени от общността. Подходи, основани на участие и партньорство Съвместна отговорност и принадлежност. Не доминира нито една от групите, представляващи конкретни интереси, независимо дали са обществени или частни. Партньорството мобилизира знанията, енергията и ресурсите на местните участници.
Интегрирани многосекторни местни стратегии Действията се подсилват взаимно и надграждат върху силните страни на региона. Връзките са подобрени хоризонтално с други местни участници и вертикално с други нива на доставката или вериги на доставки. Може да има различни приоритети и входни точки.
Иновации В местния контекст, методът генерира нови начини на мислене и действие - нови пазари, нови продукти, услуги, методи на работа и социални иновации.
Изграждане на мрежи и сътрудничество Местните области и общности се учат едни от други и намират съюзници за укрепване на позициите им в световната икономика.
 

Партньори:

Община Павликени http://www.pavlikeni.bg/ Община Полски Тръмбеш http://www.trambesh.eu/ „Екзотика“ ЕООД - гр. Павликени http://www.ekzotika-bg.com/ „Интеграл ПТ“ ООД - гр. Полски Тръмбеш Регионален фермерски съюз – гр. Павликени