Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
На 10 и 11 ноември 2020 г в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори приеми на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“, мярка МИГ 03 „ По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ и мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“. На срещите присъстваха работодатели на малки и средни предприятия от територията на двете Общини.
МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”
На 03 и 04 ноември 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.263 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. На срещите присъстваха представители на двете Общини и представители на читалища от територията на МИГ.