Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. Оценителния доклад на КППП беше одобрен . Девет подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно бе отхвърлено на етап ТФО.