Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
На 11.01.2020 г. Приключи оценката на проектните предложения, подадени по втори прием по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.