MigPavlikeniPolskiTrambesh

MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh
Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш

На 15 и 16 март 2021 г. в конферентната залата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш “ и в залата на Общинския съвет в община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. На срещите присъстваха заинтересовани бенефициенти от територията на двете Общини.