Добре Дошли

Добре Дошли

МИГ Павликени & Полски Тръмбеш
Уважаеми бенефициенти по процедура BG05M2OP001-3.023 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, уведомяваме Ви, че във връзка с Решение на Управителен съвет на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш” от 28.03.2020 г. и Заповед № 20 от 28.03.2020 на председателя на УС на СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”, първият краен срок за кандидатстване с проектни предложения по процедурата е удължен до 17.00 часа на 20.04.2020 г.