Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка  „Социални иновации за активно социално включване”: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 14 юни 2019 г. до 17.00 ч. на 21 юни 2019 г. можете …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР. Информационните събития …

МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет № 7:  „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР. Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“. Дейностите, …

Във връзка с подаване на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени – П. Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от СВОМР, в рамките на допустимият срок за кандидатстване бяха регистрирани 4 /четири/ проектни предложения. Съгласно ПМС 161/04.07.2016 г. предстои оценяване на проектните предложения до 12.07.2019 г.

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР. Информационните събития ще …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски …

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване на проекти по процедура BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 15 …