Публикуван е за обществено обсъждане проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“

Във връзка с планираните процедури в Индикативната годишна работна програма за 2020 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Проект на Методология и критерии за подбор на операция „Ограмотяване на възрастни – 2“. Документът е наличен на следния адрес: …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.   Специфични цели на мярката са: а) повишаване на качеството на предучилищното и …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. …

На 17.07.2020 г. Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.263 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен с Протокол № 19 от УС на 20.07.2020 г. Едно подадено проектно предложение беше одобрено за финансиране и едно оттеглено на етап АСД. * Списък на предложени за финансиране проекти – Мярка 7.5 * Списък на оттеглени проектни предложения – Мярка 7.5

На 01, 02 и 03 юли 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините на Павликени и Полски Тръмбеш и в кметството на гр. Бяла Черква се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

На срещите присъстваха заинтересовани бенефициенти от територията на двете Общини.

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ има удоволствието да Ви покани на еднодневно обучение на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Мярка МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР“