Приключи оценката на проектните предложения, подадени по процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Оценителния доклад на КППП беше одобрен и всички подадени проектни предложения бяха одобрени

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“   …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР. Информационните събития ще се проведат на следните дати и места: – Дата: 22.08.2019 …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване“.

За повече информация към линка: http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?cat=1

МИГ „ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване”

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” и Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на …

Приключи приема на проектни предложения по мярка МИГ 03 “По добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура МИГ 03 “ По добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, обявена от МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по ОПРЧР са подадени 10 проектни предложения. На свое заседание, проведено на …