Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 17 април 2019 …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,   кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски …

На проведено заседание на УС на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ бяха разгледани и одобрени кандидатури за избор на външни оценители

Екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш взе участие в обучение

На 28 и 29 март 2019 г. в град Плевен, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Срещата беше организирана от външен изпълнител, с който министерството има сключен договор за този тип мероприятия, и се състоя в хотел Балкан, …

Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване на проекти по мярка BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща

На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща за консултиране и информиране на бъдещи бенефициенти във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мярка 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС. Срещата се състоя на 14.03.2019 г. в гр. Дряново в залата на МИГ Дряново- Трявна.

Публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-1.064 за Мярка  МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 14 март 2019 г. до …

ЕКИПЪТ НА МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ УЧАСТВА В ОБУЧЕНИЕ

На 28 февруари и 01 март 2019 г. в град Велинград, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Срещата беше организирана от външен изпълнител, с който министерството има сключен договор за този тип мероприятия, и се състоя в хотел …