Предстоящи информационни срещи на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка с втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Павликени-Полски Тръмбеш   Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация …

На 18 – 19 август 2021 г. в залата на хотел Рила , Боровец екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ съвместно с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР, г-н Георги Събев зам. Министър на МЗХГ и представители от ДФЗ.

На 28 – 29 юли 2021 г. в залата на Oбщински съвет в гр. Тутракан екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща свързана с прилагане на подхода ВОМР, на местните инициативни групи от СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР и представители от ДФЗ. Д-р Димитър Венков Стефанов кмет на град Тутракан както и председател на УС на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ приветства всички гости.