На 18 – 19 август 2021 г. в залата на хотел Рила , Боровец екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща „Водено от общностите местно развитие – изпълнение на стратегиите и поглед към бъдещето“ организирана по инициатива на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа“ съвместно с УО на ПРСР 2014-2020 г.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР, г-н Георги Събев зам. Министър на МЗХГ и представители от ДФЗ.

На 28 – 29 юли 2021 г. в залата на Oбщински съвет в гр. Тутракан екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща свързана с прилагане на подхода ВОМР, на местните инициативни групи от СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР и представители от ДФЗ. Д-р Димитър Венков Стефанов кмет на град Тутракан както и председател на УС на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ приветства всички гости.

На 22 и 23 юни 2021 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведе второ обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

На срещите присъстваха представители на двете Общини, юридически лица с нестопанска цел и представители на читалища от територията на двете Общини.