МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски …

На 13 и 14 октомври 2020 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1.

„Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.

На 06 и 07 октомври 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

На срещите присъстваха представители на двете Общини и представители на читалища от територията на МИГ.

На 01 и 05 октомври 2020 г. в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш и в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ BG06RDNP001-19. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-2.112 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-2.112 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 30.09.2020 г. до 17.00 …

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 30.09.2020 …

Публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Справка за отразяване на коментарите В срок от 16.10.2020 г. до 17.00 …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по мярка   7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”   финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. Павликени – 06.10.2020 г. – Място: малка зала № 301 в сградата …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. Полски Тръмбеш – 01.10.2020 г. – Място: зала на общински …