МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.   Специфични цели на мярката са: а) повишаване на качеството на предучилищното и …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш   Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка МИГ 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – …

Публично обсъждане на документи за прием по процедура за подбор BG06RDNP001-19.361 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием BG06RDNP001-19.361 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Писмени коментари и предложения по проекта на документация може да изпратите в срок до 29.01.2020 г. на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion В срока на публично обсъждане, могат да се …

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M2OP001-3.023 – Мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Писмени коментари и предложения по проекта на документация може да изпратите в срок до 04.02.2020 г. на следния адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion В …

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG06RDNP001-19.373 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш” МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG06RDNP001-19.373 „МИГ Павликени-Полски Тръмбеш” МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“. Писмени коментари и предложения по проекта на документация може да изпратите в срок до 29.01.2020 г. на …

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ЛИДЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Уважаеми Дами и Господа,                 Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за …