Предстоящи обучения на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка с първи прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две …

На 12 и 13 май 2021 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведе обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха представители на двете Общини, юридически лица с нестопанска цел и представители на читалища от територията на двете Общини.

На 29.04.2021 г. беше подписан първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Договора беше подписан от ЕТ „БОЯНОВ И БОЯНОВ – БОРИСЛАВ БОЯНОВ“ и Местната инициативна група, които си пожелаха успешна реализация на проекта и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!

Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:   ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др., СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ ви кани за участие в Обществено обсъждане …

На 16.04.2021 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

След подписването на  административния договор „ЛУПА ВИВ“ ЕООД и местната инициативна група, си пожелаха успешна реализация на проекта и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!

Предстоящи информационни срещи на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка с първи прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две …