Екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш взе участие в обучение

На 08 октомври 2019 г. в град София, екипа на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в обучение на местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от УО на ОП НОИР. Темата на обучението беше „Подбор на проектни предложения от МИГ по подхода ВОМР“. …

На 10 и 11 октомври 2019 г. в залата в сградата на Община Полски Тръмбеш се проведе двудневно обучение на екипа

На 10 и 11 октомври 2019 г. в залата в сградата на Община Полски Тръмбеш се проведе двудневно обучение на екипа, членовете на управителния съвет и членовете на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие. Темата на обучението …

Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен . Две подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране.

Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. Оценителния доклад на КППП беше одобрен . Девет подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно бе отхвърлено на етап ТФО.

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 1.069 „МИГ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА …

На 03.10.2019 г. бяха подписани първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Договорите бяха подписани от представители на бенефициентите и Местната инициативна група, които си пожелаха успешна реализация на проектите и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!

Днес 19.09.2019 г. в офиса на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, намиращ се на адрес: гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1 Г се проведе тристранна работна среща между представители на УО на ОПРЧР , представители на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” и екипа на МИГ.

По време на срещата бенефициентите представиха на кратко планираните дейности и разходи по проектите си. Представителите на УО на ОП РЧР разясниха отговорностите по изпълнение на проекта на страните по договорите. Разяснени бяха изискванията на УО относно: Управление на проекта чрез ИСУН 2020 и създаване на профил за достъп на …

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ отправя покана до членовете на управителния съвет и колективния върховен орган на МИГ да вземат участие в предстоящото двудневно обучение, което ще се проведе на 10.10.2019 – 11.10.2019 г. в зала в сградата на Община Полски Тръмбеш. ОЧАКВАМЕ ВАШЕТО ПРИСЪСТВИЕ!