Приключи приема на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”.

До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, обявена от МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по ОПРЧР са подадени 2 проектни предложения. На свое заседание, проведено на …… На свое заседание, проведено на 09 септември 2019 г, Управителният съвет на МИГ сформира Комисия, която до 23 октомври ще извърши оценка на представените проекти.