Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура № BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен . Две подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно бе отхвърлено на етап АСД.

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 2.063 МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 05 “НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001-2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“