Днес 19.09.2019 г. в офиса на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, намиращ се на адрес: гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1 Г се проведе тристранна работна среща между представители на УО на ОПРЧР , представители на одобрените за финансиране проектни предложения по процедура BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” и екипа на МИГ.

По време на срещата бенефициентите представиха на кратко планираните дейности и разходи по проектите си. Представителите на УО на ОП РЧР разясниха отговорностите по изпълнение на проекта на страните по договорите. Разяснени бяха изискванията на УО относно: Управление на проекта чрез ИСУН 2020 и създаване на профил за достъп на екипа по проекта; Водене на кореспонденция; Промени и изменения в договорите; Съхранение на документацията по проектите; Информация и публичност; Избягване на двойно финансиране; Конфликт на интереси; опростено отчитане на разходи и други. Бяха задавани въпроси от страна на бенефициентите към представителите на УО и бяха получени компетентни отговори.