На 03.10.2019 г. бяха подписани първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Договорите бяха подписани от представители на бенефициентите и Местната инициативна група, които си пожелаха успешна реализация на проектите и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!