Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“. Оценителния доклад на КППП беше одобрен . Девет подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно бе отхвърлено на етап ТФО.

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001- 1.069 „МИГ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ, ВКЛЮЧЕНИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001- 1.069 „МИГ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИЯТИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“