MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
Публично обсъждане на документи за прием по процедура за подбор BG06RDNP001-19.361 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Публично обсъждане на документи за прием по процедура за подбор BG06RDNP001-19.361 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием BG06RDNP001-19.361 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Писмени коментари и предложения по проекта на документация може да изпратите в срок до 29.01.2020 г. на следния адрес:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/PublicDiscussion

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Публичното обсъждане е в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ. МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Необходими документи