СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ има удоволствието да Ви покани на еднодневно обучение на тема “Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по Мярка МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от СВОМР“

ПОКАНА мярка 6.4