MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
На 01, 02 и 03 юли 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините на Павликени и  Полски Тръмбеш и в кметството на гр. Бяла Черква се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

На 01, 02 и 03 юли 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините на Павликени и Полски Тръмбеш и в кметството на гр. Бяла Черква се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

На срещите присъстваха заинтересовани бенефициенти от територията на двете Общини.