На 17.07.2020 г. Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.263 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен с Протокол № 19 от УС на 20.07.2020 г. Едно подадено проектно предложение беше одобрено за финансиране и едно оттеглено на етап АСД.

* Списък на предложени за финансиране проекти – Мярка 7.5

* Списък на оттеглени проектни предложения – Мярка 7.5