Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по мярка МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва:

гр. Павликени
– Място: малка зала № 301 в сградата на Община Павликени,
– Начален час: 10.00 ч.

гр. Полски Тръмбеш
– Място: зала на общински съвет в Община Полски Тръмбеш,
– Начален час: 10.00 ч.

ПРОГРАМА

 

Приложени документи:

Обява