МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е осигуряване на подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

 

Специфични цели на мярката са:

а) повишаване на качеството на предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

б) подобряване на достъпа до предучилищното и училищното образование, вкл. професионалното образование, в малките населени места;

в) намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на преждевременно напусналите училище;

г) социално – икономическо интегриране на маргинализирани общности;

д) подобряване на образователната среда, като се създадат съвременни условия за развитие на потенциала на всяко дете във физическо, интелектуално и личностно отношение, насочени към пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПНОИР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално включване“.

Инвестиционен приоритет 9ii. Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности като например ромите.

Специфична цел 1: Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми

 

 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 1. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование (детски градини и училища, в които има подготвителни групи):
 2. Дейности за подобряване на достъпа и повишаване на мотивацията на ученици от маргинализирани групи за включване в системата на професионалното образование
 3. Дейности за подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали системата
 4. Насърчаване общуването и съвместните изяви между деца/ученици от маргинализирани и не маргинализирани групи, обучаващи се в различни образователни институции на територията на населеното място чрез допълнителни образователни услуги (вкл. през летните месеци).

 

Остатъчен размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата след първи прием е 661 171, 04 лв.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000, 00лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 391 166, 00 лева

 

Всички кандидатите по процедурата, които проявяват интерес, могат да получат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в организираните информационни дни, при спазване на епидемичните мерки.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg/

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/

Втори период на прием на проектни предложения стартира на 03.08.2020 г. с втори краен срок за кандидатстване 15.09.2020 г. – 17.00 часа.                                                                   

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш:

mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg  съгласно чл.26 от ЗУСЕСИФ.

Разясненията, се публикуват на интернет страницата на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/ и в ИСУН

2020: https://eumis2020.government.bg в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

 

Приложени документи:

 1. Обява
 2. Условия за кандидатстване – мярка 06
 3. Условия за изпълнение
 4. Приложения за информация
 5. Приложения за попълване