MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

Покана за обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие

ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА МЕСТНИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ:

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Уважаеми дами и господа – представители на местната власт, земеделски производители, микропреприятия, малък и среден бизнес, НПО, уязвими групи, общности на малцинства, читалища, клубове и др.,

СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ ви кани за участие в Обществено обсъждане на Проект за промяна на Стратегия за ВОМР, Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-38/23.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020″.

Общественото обсъждане ще се проведе на 13 май 2021 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени, гр. Павликени бул. „Руски” № 4 при стриктно спазване на действащите към момента противоепидемични мерки.

Очакваме Вашите мнения, предложения, коментари и писма в срок до 12.05.2021 г., 17:00 часа на електронна поща mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg, по пощата или в офисите на сдружението на адреси:

  • гр. Павликени, ул. „В. Левски“ № 1г;
  • гр. П. Тръмбеш, бул. „Черно море“ № 4.

Предложенията и коментарите следва да съдържат подател (име и фамилия, телефон, сектор на заинтересована страна) и могат да бъдат представени като свободен текст на хартиен носител или в рамките на електронното писмо (e-mail).

Телефон за връзка: 0886607017 – Юлиян Вълчев, Изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група Павликени – П. Тръмбеш”.

В офисите на сдружението се спазват всички противоепидемични мерки, като не се допускат посетители без лични предпазни средства.

Приложени документи:

Предложение на Управителния съвет за разпределяне на допълнителните средства