MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
На 29.04.2021 г. беше подписан първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,  Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

На 29.04.2021 г. беше подписан първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Договора беше подписан от ЕТ „БОЯНОВ И БОЯНОВ – БОРИСЛАВ БОЯНОВ“ и Местната инициативна група, които си пожелаха успешна реализация на проекта и още одобрени и реализирани проекти на територията на двете общини Павликени и Полски Тръмбеш!