MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
На 28 – 29 юли 2021 г. в залата на Oбщински съвет в гр. Тутракан екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща свързана с прилагане на подхода ВОМР, на местните инициативни групи от СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

На 28 – 29 юли 2021 г. в залата на Oбщински съвет в гр. Тутракан екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща свързана с прилагане на подхода ВОМР, на местните инициативни групи от СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

Гости на събитието са г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР и представители от ДФЗ.

Д-р Димитър Венков Стефанов кмет на град Тутракан както и председател на УС на МИГ „Тутракан-Сливо поле“ приветства всички гости.