Покана за провеждане на обучение на екипа и членове на Общото събрание на МИГ

Във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на дата 27 и 28 септември 2018 г. ще се проведе обучение на тема: “Прилагане на Стратегия за ВОМР. Подготовка, прием и подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР”.

Покана за провеждане на двудневно обучение;

Програма;

Регистрационна форма за участие

Обучението е насочено към:

  • Екип на МИГ – персонал на МИГ;
  • Членове на Управителния съвет;
  • Членове на колективния върховен орган на МИГ.