На 27 и 28 септември в гр. Павликени се проведе първото обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, насочено към членовете на управителния съвет, колективния върховен орган на МИГ – Общо събрание и екипа на сдружението на тема “Прилагане на Стратегия за ВОМР

На 27 и 28 септември в гр. Павликени се проведе първото обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, насочено към членовете на управителния съвет, колективния върховен орган на МИГ – Общо събрание и екипа на сдружението на тема “Прилагане на Стратегия за ВОМР. Подготовка, прием и подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР”. Обучението се реализира във връзка с  изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие, прилагана от СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”, финансирана по ПРСР 2014-2020 от ЕЗФРСР.

Целта на обучението бе да се подобрят уменията и компетенциите на участниците, отговорни за управлението на процеса по прилагане на Стратегията за ВОМР на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Обучението бе открито от Изпълнителния директор на МИГ – г-н Юлиян Вълчев, който поднесе приветствие за добре дошли към участниците, след което даде думата на водещите обучители. Основните акценти в обучението бяха насочени към следните теми:

  • Процес на прилагане на мултифондова Стратегия за ВОМР: планиране и организиране на дейностите по прилагане на СВОМР.
  • Дейности за повишаване на информираността на населението и насърчаване активното участие в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР.
  • Ред за одобряване на планирани дейности и разходи. Изменение и допълнение на одобрени дейности и разходи.
  • Подготовка и организиране на прием на проекти към Стратегията за ВОМР. Изисквания на финансиращите фондове.
  • Подбор на проекти към Стратегията за ВОМР. Процес на оценка на проектни предложения. Изготвяне на оценителен доклад.

Двудневното обучение е финансирано по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.