Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР)

Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които ще бъдат проведени при следния график:

Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:

„Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“        

Покана
  • На 25.10 и 26.10.2018 г. в гр. Павликени – зала в сградата на Община Павликени от 10:00 ч. – програма
  • На 03.11 и 04.11.2018 г. в гр. Полски Тръмбеш – в залата на общински съвет в община Полски Тръмбеш от 10:00 ч. – програма