На 25-26 октомври 2018, Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

В периода от 25-26 октомври 2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в изпълнение на споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. за изпълнение на СВОМР, на територията на СНЦ „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“ се проведе двудневно обучение за местни лидери в град Павликени на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“               

В обучението взеха участие общо 23 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор, в това число служители на общинска администрация, читалища и НПО, земеделски производители и представители на бизнес сектора от територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Присъстващите бяха запознати с изискванията за подготовката, приема и реализирането на проекти, с нормативната уредба и прилагането на Стратегия за ВОМР, като по този начин повишиха компетенциите си.

Особен интерес за присъстващите бяха темите свързани с условията за допустимост на кандидатите, както и използването на националната система за мониторинг и наблюдение /ИСУН/ – работа с електронния формуляр за кандидатстване.

Много полезни за потенциалните бенефициенти бяха отговорите на поставените от тях въпроси, подкрепени с конкретни примери от опита на обучаващите.

След приключване на обучението на участниците бяха връчени Сертификати за преминато обучение.