На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“.

Обучението се проведе във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Целта на обучението беше повишаване на административния капацитет на екипа на МИГ, ОС и УС на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш” за прилагане на СВОМР.
В обучението бяха разгледани следните теми: основни правила и изисквания за работа със системата ИСУН 2020, използване на системата от различни видове потребители, качване и публикуване на процедура за кандидатстване с проекти в системата ИСУН 2020, активиране на процедура за прием на проектни предложения
Особен интерес предизвика темата за информиране и подпомагане на потенциалните кандидати за подготовка и подаване на проекти чрез системата ИСУН 2020.