В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 Ноeмври се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“

Обучението бе насочено към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, читалища и неправителствени организации, на общинските и социални институции.
Целта на обучението бе информиране на потенциалните кандидати относно възможностите за финансиране, допустимост, подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ ”Павликени – Полски Тръмбеш”.
Обучаемите бяха запознати с основните етапи при разработването на проекти, подготовка и организиране на основните дейности.
Бяха представени възможностите за мултифондово финансиране по мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ”Павликени – Полски Тръмбеш”, общите условия и изисквания за кандидатстване по мерките, финансирани от всеки един от подкрепящите фондове.
Поради големият интерес, лекторите на обучението, подробно запознха участниците с подготовката, оценката и критерии за оценка на инвестиционни проекти от СВОМР на МИГ „Павликени-Полски Тръмбеш“, финансирани от ПРСР 2014-2020 чрез ЕЗФРСР.