Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-38/23.04.2018 г и стартиране на мерките от нея СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява процедура за избор на външни оценители.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

         На основание Решение по протокол № 6 / 30.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш” и Заповед № РД 02/28 / 30.11.2018 г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“, съгласно споразумение РД 50-38/23.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

1. Общи изисквания къмкандидатите за независими външни експерти-оценители:

1.1. Да са физически лица.

1.2. Образование – висше (минимум бакалавърска степен) в някои от следните области: социални, стопански и правни науки; технически науки; аграрни науки; хуманитарни и природни науки, математика и информатика, здравеопазване, спорт и изкуства

1.3. Изисквания за професионален опит: минимум 3 години опит в съответната професионална област/в сферата на завършеното от кандидата висше образование/, и/или опит в оценяването на проекти по различни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

1.4. Към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса да не са в трудово или служебно правоотношение със СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“, Държавен фонд „Земеделие“ и Министерство на земеделието, храните и горите;

1.5. Независим външен експерт-оценител, член на КППП, не може да участва в оценка на заявления, ако е участвал в комисията за оценка на стратегията.

2. Специфични изисквания към кандидатите за независими външни експерти- оценители:

2.1. Добри познания относно нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите на проекти финансирани от следните Европейски фондове: Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейски социален фонд, Европейки фонд за регионално развитие.;

2.2. Добро познаване на Подхода ЛИДЕР/ВОМР и Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“;

2.3. Умения за работа с потребителски софтуер: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН), Word и Excel;

2.4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид;

2.5. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на предприятията – Наредба № 3 за регистрация на земеделски производители, Закон за кооперациите, Търговски закон, Закон за малките и средни предприятия, Закон за счетоводството и др. приложимо законодателство;

2.6. Познаване на нормативната уредба по отношение на дейността на нестопанските организации – Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закон за читалищата и др. приложимо законодателство.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите за независими външни експерти – оценители:

3.1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

3.2. Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

3.3. Да не са поставени под запрещение;

3.4. Да не се намират в ситуация на конфликт на интереси съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012;

3.5. Да не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата администрация;

3.6. Да не отговаря на изискванията в чл. 21 и чл. 22 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

3.7. Да не е участвал в комисията за оценка на Стратегията на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“.

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление по образец;

4.2. Автобиография на български език по образец;

4.3. Копие от документ за завършено висше образование;

4.4.Копие на документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или друг/и документ/и, удостоверяващ професионалния опит);

4.5. Копие от други документи удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер);

4.6. Декларации (по образец).

         Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от електронната страница на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“ – www.migpavlikenipolskitrambesh.bg, както и получени на място в офиса на „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“ на адрес: гр. Павликени, ул. „В. Левски“ № 1Г.

5. Начин за подаване на документи.

         Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“ на адрес: гр. Павликени, ул. „В. Левски“ № 1Г.

6. Начин на провеждане на конкурса.

6.1. Административна проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в обявата;

6.2. Интервю с кандидатите;

6.3. Изготвяне на списък с одобрени и неодобрени кандидати.

7. Срок за подаване на документи: До 17:00 ч. на 18.01.2019 г.

8. Мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“, за които се набират независими външни експерти – оценители:

Код на мяркатаИме на мярката
 Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР)
МИГ 4.1„Инвестиции в земеделски стопанства”
МИГ 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на  селскостопански продукти“
МИГ 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
МИГ 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура„
МИГ 7.5„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“
 Мерки, които не са част от ПРСР 2014-2020 г. , но са включени в Регламент (EC) № 1305/2013 (финансирани от ЕЗФРСР)
МИГ 01„Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.“
 Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕФРР)
МИГ 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони
 Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)
МИГ 02„Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”
МИГ 03„По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.
МИГ 04„Социални иновации за активно социално включване”
МИГ 05„Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“


Образци за попълване:


Документи за информация:

  • Класификатор на областите на висше образование – прочети;
  • Процедура за избор на външни експерти-оценители – прочети;

         За допълнителна информация: Юлиян Вълчев – Изпълнителен директор, тел: 0886 60 70 17