МИГ Павликени – Полски Тръмбеш подписа Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

На 25.02.2019 г. Председателят на Сдружение „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ – инж. Емануил Манолов, подписа Допълнително споразумение № 50-38 / 25.02.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38/ 23.04.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.

                Основание за сключване на допълнителното споразумение е промяна в приложимата нормативна уредба и намаляване на минимална и максимална стойност на проектите.

                С влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. ДВ, бр. 2 от 2018 г.), с който отпада правното основание за издаване на наредбите по чл. 9а за прилагане на мерките и подмерките от ПРСР 2014-2020 г., възникна необходимост да бъдат направени и изменения в Стратегията за ВОМР, като бъдат премахнати съществуващите препратки в Стратегията на МИГ към съответната наредба за прилагане на мярка от ПРСР 2014-2020 г.

                На основание чл. 39, т. 5 „По отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта“ от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ бе одобрена промяна в минималния и максималния размер на част от мерките за финансиране. Мотивите за предприемане на извършените промени бяха приети с  Протокол № 4 / 11.09.2018 г. на Колективния върховен орган на МИГ във връзка с проведено допитване до потенциалните бенефициенти.

                С новите стойности на минималния и максималния размер на мерките може да се запознаете ТУК.

                С пълният текст на Допълнително споразумение № 50-38 / 25.02.2019 г. може да се запознаете ТУК.

                С пълният текст на Стратегия за ВОМР, изменена с Допълнително споразумение № 50-38 / 25.02.2019 г.  може да се запознаете ТУК.