ЕКИПЪТ НА МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ УЧАСТВА В ОБУЧЕНИЕ

На 28 февруари и 01 март 2019 г. в град Велинград, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Срещата беше организирана от външен изпълнител, с който министерството има сключен договор за този тип мероприятия, и се състоя в хотел Камена, гр. Велинград. На информационната среща присъстваха представители на всички УО, финансиращи стратегиите ни, ДФЗ и ЦКЗ включително и представители от ИСУН.

 

На срещата бе споделен опит и се обсъдиха текущи въпроси по изпълнение на Стратегиите ни. По време на събитието бяха презентирани и местни продукти от териториите на МИГ в Централен южен район за планиране.