МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос № 1: „ Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ , Инвестиционен приоритет № 7:  „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси в предприятията, вкл. възможности за гъвкави форми на заетост с цел оптимизация на работните процеси, с акцент върху практиките за по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда в предприятията, насочени към повишаване на производителността и опазване на околната среда.
  1. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица, за период до 12 месеца.
  2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите.
  3. Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места за отдих, хранене, почивка и спорт в предприятията.

Общ бюджет по тази покана:  336 000,00 лв.

  • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 20 000.00 лева
  • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000.00 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

(https://eumis2020.government.bg и http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg).

Крайният срок за представяне на проектни предложения: до 17.00 часа на 10.07.2019 година.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Приложени документи:

Обява

Насоки за кандидатстване

Договор

За информация

За попълване

Въпроси и отговори