Приключи оценката на проектните предложения, подадени по процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Оценителния доклад на КППП беше одобрен и всички подадени проектни предложения бяха одобрени

СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ, КОЯТО ДА БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА ЗА ВСЕКИ ОТ ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“

 

Рег. № на проектното предложение Наименование на кандидата Наименование на проектното предложение Среден резултат (Брой точки) Общо допустими разходи на проекта (лв.) Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (лв.) % на безвъзмездната финансова помощ спрямо общите допустими разходи
1 BG05M9OP001-1.064-0003 Община Полски Тръмбеш Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш 90.5 149 975,27 149 975,27 100%
2 BG05M9OP001-1.064-0004    „КИМ Съпорт“ ЕООД За по-добра заетост и качество на работните места в „КИМ Съпорт“ ЕООД 83 74 684,35 74 684,35 100%
3 BG05M9OP001-1.064-0002    „ДИКЕ КОНСУЛТ“ ЕООД Местна инициатива за заетост на уязвими групи в „ДИКЕ КОНСУЛТ“ ЕООД 82 64 200,25 64 200,25 100%
4 BG05M9OP001-1.064-0001     Община Павликени „Осигуряване на обучение и заетост на хора от уязвимите групи в община Павликени” 67.5 97 911,42 97 911,42 100%