Документи

Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на Сдружение ”Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”

Вътрешни правила за документооборота и съхранение на информацията на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”

Правила за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”

Инструкция за организация на деловодната дейност и архив на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”

Summary of community-led local development strategy

Устав на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“

Покана за Общо събрание Май 2017