Галерия

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обмени опит и добри практики с Местни инициативни групи от Сицилия.

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в кметството на с. Паскалевец, община Павликени се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 Ноeмври се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“

На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“

На 25-26 октомври 2018, Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

27 и 28 септември в гр. Павликени се проведе първото обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се присъедини към „Асоциация Българска национална Лидер мрежа„