MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh

Галерия

На 18 – 19 август 2021 г. в залата на хотел Рила , Боровец екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща

На 28 – 29 юли 2021 г. в залата на Oбщински съвет в гр. Тутракан екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в работна среща свързана с прилагане на подхода ВОМР, на местните инициативни групи от СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН.

На 22 и 23 юни 2021 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведе второ обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

На 12 и 13 май 2021 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведе обучение във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ

На 29.04.2021 г. беше подписан първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,  Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

На 16.04.2021 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 08.03.2021 г. бяха подписани административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по втори прием по процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

На 15 и 16 март 2021 г. в конферентната залата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш “ и в залата на Общинския съвет в община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4

На 10 и 11 ноември 2020 г в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори приеми на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ,  по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“, мярка МИГ 03 „ По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ и  мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“. На срещите присъстваха работодатели на малки и средни предприятия от територията на двете Общини.

На 03 и 04 ноември 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.263 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.  На срещите присъстваха представители на двете Общини и представители на читалища от територията на МИГ.

На 13 и 14 октомври 2020 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,  Мярка  4.1.

На 06 и 07 октомври 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.  

На 01 и 05 октомври 2020 г. в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш и в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ BG06RDNP001-19. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.

В залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от ОП НОИР

На 01, 02 и 03 юли 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините на Павликени и  Полски Тръмбеш и в кметството на гр. Бяла Черква се проведоха информационни срещи

На 04 и 05 февруари 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.  На срещите присъстваха представители на двете Общини и представители на читалища от територията на МИГ.

На 11 и 12 март 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от ОП НОИР. На срещите присъстваха представители на училища и детски градини от територията на двете Общини.

На 25 и 26 февруари 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,  Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.

На 02.03.2020 г. в парк-хотел Бора в гр. Павликени екипа на МИГ присъства на редовно събрание на Регионален фермерски съюз гр. Павликени и запозна присъстващите с отворена процедура за прием на проектни предложения по мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както и за предстоящите мерки по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”.

На 09.01.2020 г. беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 09.01.2020 г. в офиса на МИГ беше подписан административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

На 09.01.2020 г. в офиса на МИГ бяха подписани административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

На 16 – 18 Декември 2019 г. в гр. Хисаря, Екипът на МИГ Павликени-Полски Тръмбеш участва в работна среща с МИГ Хисаря. Изпълнителните директори на двата МИГА г-н Юлиян Вълчев и г-н Лазар Лазаров представиха накратко дейността на своите екипи. На срещата присъстваха общински служители, представители на читалищата и на неправителствения сектор от града. Обмяната на опит бе полезна и за двете страни.

В периода 04.12 – 09.12.2019 г. на територията на МИГ в гр. Бяла Черква, в с. Лесичери, в с. Климентово и в с. Павел се проведоха информационни срещи във връзка с представяне на ВОМР и възможностите за кандидатсване с проекти на територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

На 09.12.2019 г. беше подписан първия административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

На 05 – 06 декември 2019 г. в гр. Стара Загора, Екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш участва в информационно събитие за Прилагане на подхода водено от общностите местно развитие, организирано от МЗХГ. Гости на събитието бяха г-н Стефан Спасов н-к отдел ВОМР и експерти от МЗХГ, ДФЗ, представители на МС и УО на ОПИК, ОПРЧР, ОПОС и ОПНОИР.

На 23-24 ноември 2019 г., Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Полски Тръмбеш за местни лидери и потенциални бенефициенти.

На 16-17 ноември 2019 г., Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

На 14 – 15 ноември 2019 г. във в.с. Албена, Екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш участва в информационно събитие за Прилагане на подхода водено от общностите местно развитие, организирано от МЗХГ.

На 01.11.2019 г. Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ – Юлиян Вълчев, подписа Допълнително споразумение № 50-38 / 04.11.2019 г. към Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38/ 23.04.2018 г. с Министерство на земеделието, храните и горите – Управляващ орган на ПРСР 2014-2020 г.

На 28.10.2019 г. бяха подписани административните договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001- 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“.

На 22 – 25 октомври 2019 г. Екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ участва в международна конференция „Сътрудничество – инструмент за промотиране на местното развитие“ в гр. Разлог, организирана от МЗХГ.

На 10 и 11 октомври 2019 г. в залата в сградата на Община Полски Тръмбеш се проведе двудневно обучение на екипа, членовете на управителния съвет и членовете на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

На 08 октомври 2019 г. в град София, екипа на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в обучение на местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от УО на ОП НОИР.

На 03.10.2019 г. бяха подписани първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

19.09.2019 г. – тристранна работна среща

СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ се присъедини към кампанията „Да изчистим България заедно“ 2019 г.

Екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш “ беше гост на Седмият фестивал на чушките, доматите и традиционните храни, който се проведе на 24.08.2019 г.

На 23.08.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.

На 22.08.2019 г. от 10:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.

На 18-19 август 2019 г., Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Полски Тръмбеш за местни лидери и потенциални бенефициенти.

На 16-17 август 2019 г., Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

На 28.06.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Миг 03 По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР.

На 27.06.2019 г. от 11:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Миг 03 По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР.

На 25.06.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР.

На 24.06.2019 г. от 11:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР.

На 10.05.2019 г. от 10:30 часа в „Бизнес център бизнес инкубатор“ – зала 1, в гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 09.05.2019 г. от 10:30 часа в кметство гр. Бяла Черква – Ритуална зала гр. Бяла Черква се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 08.05.2019 г. от 10:30 часа в лекционната зала на Читалище „Братство 1884“, в гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща за консултиране и информиране на бъдещи бенефициенти във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мярка 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, включена в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. На срещата присъстваха представители на училища и детски градини от Община Полски Тръмбеш.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС.

На 28 февруари и 01 март 2019 г. в град Велинград, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обмени опит и добри практики с Местни инициативни групи от Сицилия.

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в кметството на с. Паскалевец, община Павликени се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 Ноeмври се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“

На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“

На 25-26 октомври 2018, Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

27 и 28 септември в гр. Павликени се проведе първото обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се присъедини към „Асоциация Българска национална Лидер мрежа„