Галерия

На 10 и 11 октомври 2019 г. в залата в сградата на Община Полски Тръмбеш се проведе двудневно обучение на екипа, членовете на управителния съвет и членовете на колективния върховен орган на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

На 08 октомври 2019 г. в град София, екипа на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в обучение на местните инициативни групи (МИГ) по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от УО на ОП НОИР.

На 03.10.2019 г. бяха подписани първите административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

19.09.2019 г. – тристранна работна среща

СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ се присъедини към кампанията „Да изчистим България заедно“ 2019 г.

Екипът на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш “ беше гост на Седмият фестивал на чушките, доматите и традиционните храни, който се проведе на 24.08.2019 г.

На 23.08.2019 г. от 10:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.

На 22.08.2019 г. от 10:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.

На 28.06.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Миг 03 По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР.

На 27.06.2019 г. от 11:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.069 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш Миг 03 По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от ОПРЧР.

На 25.06.2019 г. от 11:00 часа в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР.

На 24.06.2019 г. от 11:00 часа в малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001 – 2.063 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от ОПРЧР.

На 10.05.2019 г. от 10:30 часа в „Бизнес център бизнес инкубатор“ – зала 1, в гр. Полски Тръмбеш се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 09.05.2019 г. от 10:30 часа в кметство гр. Бяла Черква – Ритуална зала гр. Бяла Черква се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 08.05.2019 г. от 10:30 часа в лекционната зала на Читалище „Братство 1884“, в гр. Павликени се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

На 20.03.2019 г. от 9:00 часа в общината в град Полски Тръмбеш се проведе информационна среща за консултиране и информиране на бъдещи бенефициенти във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мярка 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, включена в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш. На срещата присъстваха представители на училища и детски градини от Община Полски Тръмбеш.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в работна среща, във връзка с предстоящите обучения по подхода ВОМР, необходими за решаване на тематиките от обучения и посещения в ЕС.

На 28 февруари и 01 март 2019 г. в град Велинград, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обмени опит и добри практики с Местни инициативни групи от Сицилия.

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в кметството на с. Паскалевец, община Павликени се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 Ноeмври се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“

На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“

На 25-26 октомври 2018, Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

27 и 28 септември в гр. Павликени се проведе първото обучение на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш се присъедини към „Асоциация Българска национална Лидер мрежа„