Актуални покани

МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“