MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh

Неактуални покани – архив

Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства ” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване”

МИГ „Павликени и Полски Тръмбеш“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 1.069 „МИГ Павликени и Полски Тръмбеш – По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“