MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
MigPavlikeniPolskiTrambesh

Процедура за външни оценители

Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 1 от 15.01.2019 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и Заповед № РД 02/28 / 30.11.2018 г., изменена със Заповед № РД 05 / 15.01.2019 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за участие в Комисия за избор на проекти /КИП/ и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени в „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ до 15.03.2019 г. до 17:00 часа, вместо до 18.01.2019 г.

Документите за кандидатстване се подават лично, по пощата или чрез куриер в офиса на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш“ на адрес: гр. Павликени, ул. „В. Левски“ № 1Г.

1. Заповед № РД 05 / 15.01.2019г. за удължаване на срока за прием на външни оценители

2. Заповед за стартиране на процедура за външни оценители

3. Обява

4. Автобиография – образец

5. Декларация лични данни

6. Декларация по чл. 9

7. Заявление за участие

8. Класификатор на областите на висше образование

9. Процедура за избор на оценители

10. Списък на външни експерти – оценители допуснати до оценяване и одобрени кандидатури