Стратегия

СВОМР – Павликени 07.08.2020 г.

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР от 07.08.2020 г.

СВОМР-Павликени 04.11.2019 г.

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР от 04.11.2019 г.

СВОМР-Павликени 22.08.2019 г .

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР от 22.08.2019 г.

СВОМР-Павликени 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР 25.02.2019 г.

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ 2017 – 2020 година