Стратегия

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР от 22.08.2019 г.

СВОМР-Павликени 25.02.2019 г.

Допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ 2017 – 2020 година