Удължаване срока за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители

На основание Решение от Протокол № 1 от 15.01.2019 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и Заповед № РД 02/28 / 30.11.2018 г., изменена със Заповед № РД 05 / 15.01.2019 г., е удължен срокът за подаване на документи за кандидатстване на външни експерти-оценители за …

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш обмени опит и добри практики с Местни инициативни групи от Сицилия.

В периода 12-15 декември 2018 г. се проведе обучение на част от административния екип на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш и членове на Управителния съвет  с практическа насоченост в гр. Палермо, Италия. По време на посещението в Сицилия се осъществиха срещи с представители на три Местни инициативни групи в градовете …

Във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР № РД 50-38/23.04.2018 г и стартиране на мерките от нея СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ обявява процедура за избор на външни оценители.

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА НЕЗАВИСИМИ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ          На основание Решение по протокол № 6 / 30.08.2018 г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – П. Тръмбеш” и Заповед № РД 02/28 / 30.11.2018 г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с …

На 13.11.2018 г. от 10:00 часа в кметството на с. Паскалевец, община Павликени се проведе информационна среща за консултиране и информиране на местни лидери във връзка с възможностите за кандидатстване от тяхна страна по мерки, включени в стратегията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

След представянето на мерките, се проведе дискусия, като бяха задавани конкретни въпроси, на които беше отговорено. На срещата присъства и представител на финансова институция.

В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 Ноeмври се проведе двудневно обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране.“

Обучението бе насочено към земеделски производители, представители на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора, упражняващи занаят или свободна професия, а също така и представители на кметствата, читалища и неправителствени организации, на общинските и социални институции. Целта на обучението бе информиране на потенциалните кандидати относно възможностите за финансиране, допустимост, …

На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в електронна среда“.

Обучението се проведе във връзка със сключено Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 …

На 25-26 октомври 2018, Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш проведе двудневно обучение в гр. Павликени за местни лидери и потенциални бенефициенти.

В периода от 25-26 октомври 2018 г. в изпълнение на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, подкрепена от Европейския земеделски фонд …