На 28.10.2020 г. Приключи оценката на проектните предложения, подадени по Процедура BG06RDNP001-19.361 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г., обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Оценителния доклад на КППП беше одобрен с Протокол № 30 от УС на 30.10.2020 г.  Шест подадени проектни предложения бяха одобрени за финансиране и едно отхвърленo на етап АСД.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш посредством процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда в преработвателните предприятия на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш, подобрен здравен статус и въведени нови системи, практики и инструменти за подобряване на организацията и условията на труд, което от …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”; Мярка МИГ 03 „По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеши“ и Мярка МИГ 05 “Насърчаване …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски …

На 13 и 14 октомври 2020 г. в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени и в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, процедура BG06RDNP001-19.212 МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.1.

„Инвестиции в земеделски стопанства“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.

На 06 и 07 октомври 2020 г. в залите на Общинския съвет в Общините Павликени и Полски Тръмбеш се проведоха информационни срещи във връзка с обявен втори прием на проектни предложения по Процедура BG06RDNP001-19.158 МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегия за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

На срещите присъстваха представители на двете Общини и представители на читалища от територията на МИГ.

На 01 и 05 октомври 2020 г. в залата на Общинския съвет в Община Полски Тръмбеш и в конферентната зала в сградата на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ в гр. Павликени се проведоха информационни срещи във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ BG06RDNP001-19. МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. На срещите присъстваха земеделски производители от територията на двете Общини.