Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-2.112 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-2.112 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 30.09.2020 г. до 17.00 …

Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Съгласувателна таблица В срок от 30.09.2020 …

Публично обсъждане на документи за прием по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по Процедура № BG05M9OP001-1.113 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”: 1.Условия за кандидатстване 2.Обява 3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката 4.Справка за отразяване на коментарите В срок от 16.10.2020 г. до 17.00 …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по мярка   7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”   финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. Павликени – 06.10.2020 г. – Място: малка зала № 301 в сградата …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. Полски Тръмбеш – 01.10.2020 г. – Място: зала на общински …

Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка  4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва: гр. Павликени – 13.10.2020 г. – Място: малка зала № 301 в сградата …

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“     Наименование на мярката от стратегията за ВОМР:   Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти “   Допустими кандидати: Земеделски производители (физически и юридически лица), …