MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

ОБЯВА

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно  развитие за територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по мярка

 

7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

 

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

 1. Основната цел на процедурата:

 

Цел на мярката е да създаде условия за развитие на туризма и за подпомагане на инвестиции за туристическа инфраструктура.

 

 1. Допустими кандидати:

 

 • Общини на територията на МИГ;

 

 • ЮЛНЦ на територията на МИГ.

 

Кандидатът не трябва да е:

 • свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с представляващ по закон и/или пълномощие, с член на управителния или контролен орган на местната инициативна група или с кмета на съответната община на територията на МИГ.
 • член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и не е свързано лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон.
 • свързано лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ.
 1. Допустими дейности:
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове;
 • Изграждане на обществени зони за отдих;
 • Изграждане на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до места, свързани с отдих и туризъм;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел;
 • Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки).

 

 1. Допустими разходи:

 

Съгласно стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”, по мярка 7.5 разходи, допустими за финансиране са:

а) Изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество;

б) Закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива;

в) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

г) Следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т. „в“ не трябва да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „б“ и „г“.

 1. Период за прием и място за подаване на проектни предложения:

 

Краен срок : 21.12.2020 г. – 17.00 ч.

 

Трети прием – при наличие на остатъчни средства след втори прием

Краен срок : 17.06.2021 г. – 17.00 ч.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

 1. Бюджет на приема:

Размер на БФП  –  316 855,58 лв.

Размер на БФП по трети прием – остатъчни средства след втори прием.

 

 1. Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:

 

Минимумът на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева.

Максимумът на общите допустими разходи за един проект е 100 000 лева.

 

Финансовата помощ е в размер 100 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи по проекта.

 

 1. Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

 

 

Критерии Тежест

(точки)

1. Проектът е насочен към обекти, които са значими за местната идентичност, свързани с туризма 10 т.
2. Проектът е предвидил дейности за социализация, адаптиране или изграждане на инфраструктура за достъп до туристически обекти или зони за отдих за хора с увреждания. 10 т.
3. Проектът предвижда дейности и инвестиции, свързани с развитие на туристически продукти 15 т.
4. Проектът е насочен към задоволяване на потребностите на големи групи от населението:

– Повече от 1000 човека – 15 т.

– Повече от 500 човека – 10 т.

– До 500 човека – до 5 т.

15 т.
5. Проектът предвижда достъпна среда за лица с увреждания 5 т
6. Проектът решава проблем, идентифициран в общинския план за развитие 5 т.
7. Проектът предвижда разнообразяване на туристическите дейности или създаване на нов тур. продукт/услуга 10 т.
8. Проектът създава работни места 10 т.
8.1. До 2 работни места – 5 т.  
8.2. Над 2 работни места – 10 т.  
9. Проектът е устойчив по отношение на постигнатите резултати. 20 т.
Общо: 100 т.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лицa за контакт:

инж.Емануил Александров Манолов – кмет на Община Павликени – председател

Телефон: 0610 9 40 20

Юлиян Вълчев – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш″

ул. „Васил Левски“ 1Г

Област Велико Търново, Община Павликени

5200 гр. Павликени

телефон (офис): +359 886 60 70 17

e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg

 

    Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

 

 1. Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

Приложени документи: