Публично обсъждане на документи за прием по процедура BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

МИГ обявява публично обсъждане на документите за прием по BG05M9OP001-1.114 „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш По-добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.:

1.Условия за кандидатстване

2.Обява

3.Пълен комплект документи за публично обсъждане по мярката

4.Съгласувателна таблица

В срок от 30.09.2020 г. до 17.00 ч. на 07.10.2020 г. можете да изпращате писмени коментари и предложения по проекта на документация на https://eumis2020.government.bg/ , на и-мейл: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg или на адрес: гр. Павликени, п.к. 5200, ул. „Васил Левски“ № 1Г, офис на МИГ.

В срока на публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

Публичното обсъждане е в изпълнение на разпоредбите на чл. 6, точки 3-4 и чл. 11, ал. 1, т. 10 на сключеното Споразумение за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ. МИГ задължително публикува изготвените документи по чл. 26, ал. 1 на ЗУСЕСИФ за обществено обсъждане в съответствие със сроковете, предвидени в чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.