МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“ от стратегията за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.112 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

Основна цел на мярката е да се създадат предпоставки и възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на хората с увреждания и други представители на рискови групи, като важна предпоставка за намаляване на риска от социално изключване. Иновативен елемент на мярката е че насърчава включването на социалните предприятия в мрежа за предлагане на местни услуги и продукти, под обща за територията марка, като едновременно с това се осигури  подкрепена заетост на уязвими социални групи, изключени от трудовия пазар.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
  2. Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните предприятия;
  3. Подкрепа за подобряване на материална база на социалните предприятия. Оборудване и адаптиране на работни места.
  4. Обучения за ефективно управление на социалните предприятия.
  5. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост.
  6. Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
  7. Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика;

 

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 269 994, 63 лв.

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

∙            Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

∙            Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

(https://eumis2020.government.bg и на http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/ към документите по процедурата.

Краен срок по процедурата 19.11.2020 г. – 17,30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Приложени документи: