MigPavlikeniPolskiTrambesh
 
МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по втори прием по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

О Б Я В А

за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Павликени-Полски Тръмбеш

 

Сдружение „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.373 по Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

Програма: ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020Г.

Мярка: 19 ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ

 

Основна цел на процедурата: Запазването на духовния и културния живот на населението е от важно значение за развитието на селските райони. Културно-историческото развитие на територията на МИГ се обуславя от богато културно наследство и ресурси.

Основна цел на мярката е съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш.

Мярката ще постига и цели, свързани с развитие и промотиране на местните идентичности /културно наследство, бит, храни, продукти, музика и изобразително изкуство, история, занаяти, обичаи и ритуали, и традиции и др./, въвеждане на съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство и др.

Избраната в стратегията за ВОМР мярка съответства на нуждите от финансиране на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за опазване на местните идентичности и тяхното развитие и предаване към следващите поколения.

Целта на мярката съответства на Цел 3 на Регламент 1305/2013 г. на ЕС – постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони,  включително създаването и поддържането на заетост и пряко допринася за постигането на Приоритетна ОС 6Б за укрепване на териториалната конкурентоспособност на селските територии, чрез подобряване на качеството на живот и условията за бизнес на Цел 3 на ПРСР 2014 -2020 г. – Социално-икономическо развитие на селските райони, осигуряващо нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и по-добро качество на живот.

Обхват на инвестициите: мярката подкрепя материални и нематериални инвестиции, насочени към опазване и/или развитие на селското природно и културно наследство, чрез създаване на нов местен туристически продукт.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

 • Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

„МИГ Павликени-Полски Тръмбеш” – Мярка МИГ – 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

 

 • Допустими кандидати:
 • Общините от територията на МИГ;
 • Юридически лица с нестопанска цел, със седалище на територията на МИГ;
 • Читалища от територията на МИГ.

Допустими са само кандидати със седалище на територията на МИГ.

 

 • Дейности, допустими за финансиране:

Финансова подкрепа ще се предоставя на проекти, които заздравяват връзките и обединяват местните жители от различни поколения и етноси за опазване и подобряване на местните идентичности и култура.

По мярката ще се подпомагат проекти, които възстановяват или обогатяват представянето на местната идентичност и местното  материално и нематериално културно наследство:

Допустими са само дейности на територията на МИГ за:

 • Проучване, изучаване и съхранение на местните идентичности – култура, бит, типични местни храни, типични местни продукти, музика и изобразително изкуство, история, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана и писана традиция.
 • Организиране и провеждане на временни и постоянни тематични изложби /етнографски, археологически, типични местни храни, типични местни продукти, занаятчийски продукти и др./, свързани с културното наследство и местните идентичности на територията;
 • Популяризиране и валоризация на местните идентичности и култура;
 • Подготовка, организация и провеждане на местни празници – събори, панаири, фестивали, хепънинги, възстановки на исторически събития и др.

 

 • Допустими разходи: Разходите се свеждат до:

а) Подобренията на движимо и недвижимо имущество;

б) Инвестиции в движимо материалното културно наследство и в недвижимо културно наследство:

 • създаване, съхраняване или обогатяване на сбирки – исторически, етнографски и др.;
 • информационни дейности, свързани с популяризиране на материалното културно наследство;
 • инвестиции в оборудване и/или обзавеждане на сгради/обекти от културното наследство на дадения район/територия (местна културна инфраструктура);
 • проучвания и изработване на материали във връзка с  документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;
 • дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор;
 • провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство;
 • други, (при дерогация с мярка 7.2.)

г) Общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост;

д) Нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки.

Разходите по т.„г” не трябва да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т.„а”, „б”, „в” и „д”. Разходите за разработване на анализ разходи-ползи, извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта не следва да надхвърлят 5 на сто от стойността на допустимите разходи.

Допустими са авансови плащания в размер до 50% от публичната помощ, свързана с одобрените допустими разходи .

Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по мярката.

 

 • Период на прием и място  за подаване на проектни предложения:

Начална дата на прием: 16.11.2021 г.

Краен срок: до 17.00 часа на 16.02.2022 г.

 

Място на подаване на проектните предложения: Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

 • Бюджет на приема

Общият финансов ресурс по процедурата е 233 700 лева.

Остатъчният финансов ресурс след проведения първи прием е в размер на 97 793,32 лв.

 

 • Минимален и максимален размер на финансовата помощ, предоставяна за проект:
 • Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 5 000 лева.
 • Максималната стойност на общите допустими разходи за един проект е 20 000 лева.
 • Минимален размер на субсидията за един проект – 3 000 лева.
 • Максимален размер на субсидията за един проект – 20 000 лева.

 

 • Интензитет на финансовата помощ:
 • 100 % за получател  публично лице и проектът не генерира приход;
 • 70 % за получател публично лице и проектът генерира приход.

Интензитет на финансовата помощ

 • 100 % когато получател е публично лице, читалище или юридическо лице с нестопанска цел и проектът не генерира приход съгласно „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
 • 70 % когато получател е публично лице и проектът генерира приход съгласно представения „Анализ разходи-ползи (финансов анализ), изготвен в съответствие с правилата, заложени в Делегиран регламент (ЕС) № 480/2014 на Комисията от 3 март 2014г., и насоките на Европейската комисия от декември 2014г. за изготвяне на Анализ разходи-ползи на инвестиционни проекти;
 • 60 % когато получател е частно лице;
 • 70 % когато получател е частно лице и проектът е в обществена полза

При спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”. При изпълнение на проект, включващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Размерът на финансовата помощ, която се предоставя за дейност е стойността на действителните разходи, реално извършени, платени и доказани с разходо-оправдателни и платежни документи, но не повече от еквивалента на 200 000 евро за период от три последователни данъчни години.

 

 • Критерии за подбор на проектните предложения и  тяхната тежест:
Критерии Тежест

(точки)

1. Опит на кандидата

– Кандидата няма реализиран проект – 0 т.

– Кандидата има 1 и повече проекти – 10 т.

10 т.
2. Проектът е насочен към обекти, които са значими за идентичността на района и са свързани със запазване и развитие на културно-историческото наследство:

– Проектът предвижда дейности и инвестиции, чиито обект и резултати са насочени към местната идентичност, продукти и съхр. на местно културно-историческо наследство – 20 т.

– Проектът предвижда съвременни форми и начини за популяризиране на живото нематериално културно наследство – 15 т.

35 т.
3. Дейностите по проекта се осъществяват в населени места извън общинските центрове. 10 т.
4. Дейностите по проекта мотивират местната общност да участва и инициира съвместни дейности, свързани с опознаването, съживяването и популяризирането на автентични местни традиции, фолклор и занаяти. 5 т.
5. Проектът има минимум 1 иновативен елемент. 10 т.
6. В проектът са предвидени и ясно са посочени действията на бенефициента за   устойчивост в рамките на минимум 5 години. 20 т.

 

7. Проектът се осъществява в населено/и място/а с население над 500 жители. 10 т.
Общо: 100 т.

 

 • Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Юлиян Вълчев – изпълнителен директор

офис: СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш″

ул. „Васил Левски“ 1Г

Област Велико Търново, Община Павликени

5200 гр. Павликени

телефон (офис): +359 886 60 70 17

e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg

 

 

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси:

 • на електронната страница на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш: www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
 • в офиса на МИГ-а в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г
 • в ИСУН на адрес: https://eumis2020.government.bg
 • на интернет страниците на ПРСР 2014 – 2020 г. (http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR/VOMR.aspx)
 • на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България – (https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/vodeno-ot-obshtnostite-mestno-razvitie-vomr) Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти

 

 • Начин за подаване на проектни предложения:

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/