Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване на проекти по процедура BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”.

Приложение 1.3 – Мярка 04