Приключи приема на проектни предложения по мярка МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“

До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура МИГ 05 “Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда“, обявена от МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по ОПРЧР са подадени 3 проектни предложения. На свое заседание, проведено на 01 юли 2019 г, Управителният съвет на МИГ сформира Комисия, която до 12 август ще извърши оценка на представените проекти.