Приключи приема на проектни предложения по мярка МИГ 03 “По добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“

До крайният срок за подаване на проектни предложения по процедура МИГ 03 “ По добро здраве и работоспособност на заетите лица в предприятията на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, обявена от МИГ Павликени – Полски Тръмбеш по ОПРЧР са подадени 10 проектни предложения. На свое заседание, проведено на 10 юли 2019 г, Управителният съвет на МИГ сформира Комисия, която до 21 август ще извърши оценка на представените проекти.