Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва:

гр. Полски Тръмбеш – 01.10.2020 г.
– Място: зала на общински съвет в Община Полски Тръмбеш,
– Начален час: 10.00 ч.

гр. Павликени – 05.09.2020 г.
– Място: малка зала № 301 в сградата на Община Павликени,
– Начален час: 10.00 ч.

ПРОГРАМА4.2