Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

Във връзка втори прием за подбор на проектни предложения по Мярка МИГ 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе две обучения както следва:

гр. Павликени – 06.10.2020 г.
– Място: малка зала № 301 в сградата на Община Павликени,
– Начален час: 10.00 ч.

гр. Полски Тръмбеш – 07.10.2020 г.
– Място: зала на общински съвет в Община Полски Тръмбеш,
– Начален час: 10.00 ч.

Програма 7.2