МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“,

 

кани желаещите да представят проектни предложения по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”

 

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местни инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила”  (с финансиране от ЕСФ) на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
  2. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
  3. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  4. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности
  5. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
  6. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 400 000 лв.

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

∙           Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 50 000 лева

∙           Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 150 000 лева

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:

https://eumis2020.government.bg/

http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/

Краен срок за представяне на предложенията: 31.05.2019 г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

 

Условия за кандидатстване

За информация

За попълване

Договор

Формуляр