На проведено заседание на УС на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ бяха разгледани и одобрени кандидатури за избор на външни оценители

Списък на външни експерти – оценители допуснати до оценяване и одобрени кандидатури