Екипът на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш взе участие в обучение

На 28 и 29 март 2019 г. в град Плевен, екипа на „МИГ- Павликени – Полски Тръмбеш“ взе участие в информационна среща, свързана с прилагането на подхода ВОМР. Срещата беше организирана от външен изпълнител, с който министерството има сключен договор за този тип мероприятия, и се състоя в хотел Балкан, гр. Плевен. На информационната среща присъстваха представители на всички УО, финансиращи стратегиите ни, ДФЗ и ЦКЗ включително и представители от ИСУН.

На срещата бе споделен опит и се обсъдиха текущи въпроси по изпълнение на Стратегиите ни.