Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на документите, определящи условията за кандидатстване на проекти по мярка BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”.

Справка – Публично обсъждане – Мярка 2