Предстоящи информационни срещи на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“

МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ще проведе информационни събития във връзка с обявен прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР на МИГ, Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” от ОПРЧР.

Информационните събития ще се проведат на следните дати и места:

– Дата: 22.08.2019 г., четвъртък
– Място: малка зала № 301 в сградата на Община Павликени, гр. Павликени
– Начален час: 10.00 ч.

– Дата: 23.08.2019 г., петък
– Място: зала на общински съвет в Община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш
– Начален час: 10.00 ч.

 

Предварителна програма на събитията:

10:00 – 10:30 ч. Регистрация на участниците, кафе пауза

10:30 – 12:00 ч. Представяне на Процедура № BG05M9OP001-2.074 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално включване” – условия за кандидатстване и приложенията към тях

12:00 – 12:30 ч. Дискусия, въпроси и отговори

 

Не се изисква предварителна регистрация за участие. Разходите за командироване на участниците – транспортни и дневни  не се поемат от организаторите.